Vanuit het functioneel ontwerp van de opdrachtgever gaan onze experts aan de slag. Welke opties zijn er om een nieuw tracé aan te leggen en welke consequenties hebben die voor zowel doorlooptijd als budget? Om een goede keuze te maken voor het aanleggen van en nieuw tracé spelen veel factoren mee, waarbij een betrouwbare energievoorziening en dus de kwaliteit leidend zijn.

“Er zijn ontzettend veel zaken die meespelen bij het aanleggen van een nieuwe aansluiting die invloed hebben op de doorlooptijd en het totale kostenplaatje.”

Van onderzoek naar voorlopig ontwerp en uitvoering

Voordat we starten met het engineeren en het voorlopige ontwerp, wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar alle factoren die meespelen bij het aanleggen van een nieuw tracé. Zo wordt er gekeken naar:

  • Archeologische punten
  • Effecten op flora en fauna en wet- en regelgeving hieromtrent
  • Gemeente en provincie: plannen en vergunningen
  • Kadaster (klic): waar is er plek?
  • Bodemonderzoek (vervuilde grond)
  • NGE (niet gesprongen explosieven)
  • Proefsleuven maken
  • Graven of boren? Graven is goedkoper, maar als het tracé onder een snelweg door moet, zal er geboord moeten worden.

Hieruit volgt een voorlopig ontwerp, soms met meerdere opties (zie ook de toelichting over haalbaarheidsonderzoek).

Op basis van het voorlopig ontwerp met budgettering kunnen beslissingen worden genomen. Van daaruit wordt gewerkt naar het definitieve ontwerp. 

Bij de overdracht naar de uitvoering worden alle afspraken ingepland en de materialen besteld. Hierbij is specifieke aandacht voor het aanschrijven van betrokkenen, zoals eigenaren van percelen waar het tracé doorheen gaat. Ook verkeersplannen krijgen aandacht, om de overlast als gevolg van de werkzaamheden te beperken en de bereikbaarheid te waarborgen.

Naast de engineering en aanleg van nieuwe tracés voeren we ook montagewerkzaamheden uit. We vervangen onder andere de hoogspanningsschakelaar en laagspanningsverdeling in de stations in wijken. Hiervoor plaatsen we lokaal tijdelijke stations in containers en nemen het lokale station mee om deze te ontmantelen en in te richten met nieuwe materialen en componenten. Als alle materialen zijn vervangen, plaatsen we de stations weer terug. 

Haalbaarheidsstudie: er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden

Een haalbaarheidsstudie zorgt ervoor dat een overwogen beslissing kan worden genomen over het te leggen tracé. We rekenen daarbij verschillende opties door én kijken naar risico’s. Denk daarbij aan risico’s op vertragingen die kunnen ontstaan door bijvoorbeeld wet- en regelgeving (Stikstofwet), doordat je onder een snelweg door moet, doordat rekening moet worden gehouden met flora en fauna, etc. Een kostbaarder tracé kan daardoor toch de betere optie zijn. De haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd in het voorstadium, voorafgaand aan de tenderfase.

In de praktijk: dwars door Amersfoort

De gemeente Amersfoort gaat de westkant van de stad beter bereikbaar maken. Hiervoor wordt over een traject van ongeveer 2,5km de weg en de nabije omgeving opnieuw ingericht en er worden nieuwe kunstwerken gerealiseerd. Een deel van de nieuwe weg wordt verdiept aangelegd.

Dit betekent ook dat bestaande kabels en leidingen moeten worden verlegd, waaronder hoog-midden-laagspanning en hoge-lagedruk gas. Midden in een stad brengt dit serieuze uitdagingen met zich mee. Om de risico’s die dat met zich meebrengt in kaart te brengen, is een complete reconstructie gemaakt. Naast de complexiteit voor het bepalen van de tracés, is er nauwkeurig afstemming van de planning nodig op de werkzaamheden die worden uitgevoerd door andere partijen. Er ligt bovendien een belangrijke taak voor het maken van goede verkeersplannen, want de stad wordt voor deze werkzaamheden flink op z’n kop gezet. Hulpdiensten moeten overal snel genoeg kunnen komen. Om dit tot een succesvolle operatie te maken, waarbij de stad bereikbaar blijft en de overlast tot het minimum wordt beperkt, is de omgevingsmanager van Stedin direct betrokken in ons team.

Nieuwe tracés of een haalbaarheidsonderzoek?

Onze ervaren experts nemen alle factoren die (mogelijk) van belang zijn mee in hun plannen voor nieuw aan te leggen tracés. Dankzij een goed geëngineerd en voorbereid plan, kan de uitvoering volgens planning worden uitgevoerd. Voor complexere projecten geeft een haalbaarheidsonderzoek waardevolle inzichten in de kosten en risico’s voor verschillende opties.

Meer weten? Neem contact op met Dynniq Energy.

Bekijk onze andere expertises

Wij ontwikkelen en implementeren energy oplossingen van mast tot kast. Wij zijn Dynniq. Een dynamisch, high-tech en innovatief bedrijf, dat internationaal geïntegreerde mobiliteits- en energieoplossingen biedt.

Stations
Distributie
DC Grid
Metering Services